โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ค่ายธรรมะ

ค่ายธรรมะ

ค่ายธรรมะ

ค่ายธรรมะ ทางโรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ของศาสนาพุธ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกสมาธิอีกด้วย