โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

จิตอาสาพระราชทาน เหล่า ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

“รณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลรางบัว” ประจำปี 2563

จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน